Dne 21.ledna 2012 se konala v Kulturním středisku Lovoš výroční členská schůze Klubu českých turistů Lovosice. Řízením schůze byla pověřena ing. Klitschová, která v úvodu přivítala 51 členů  z 96 pozvaných. Nízká účast byla zřejmě vyvolaná přívalem sněhu v Lovosicích zcela neobvyklým.
Ve zprávě o činnosti shrnula předsedkyně paní Šiklová činnost klubu za uplynulý rok, poděkovala za práci odstupujícímu výboru a přednesla hlavní body činnosti pro rok 2012. Paní Vodičková seznámila členskou základnu s hospodařením klubu. Ing. Klitschová informovala o činnosti revizní komise klubu a pan Schejbal o činnosti Turistického oddílu mládeže. Paní Šiklová pak předala knižní odměny dlouholetým a aktivním členům klubu. V diskusi vystoupila paní Zalabáková  o aktivitách seniorů a upozornila na plánované akce roku 2012. Ing. Vodička informoval členy o řešení odpadních vod v chatě. Po zprávě mandátové komise byli na další funkční období zvoleni členové výboru. Závěrečné usnesení bylo schváleno jednohlasně.
Po oficiální části výroční schůze byla volná zábava, kterou úspěšně doplňovala svojí produkcí skupina Karavana.