Významné mžiky v historii našeho odboru a klubu lze z časového hlediska vymezit čtyřmi obdobími...

1959 - 1963 - Budování a rozvoj odboru turistiky

Odbor turistiky TJ Secheza byl založen dne 15.května 1959 a iniciátorem byl učitel pan Jaroslav Hyngár. Během dvou let se rozšiřovala členská základna, byly pořádány výlety do okolí, jejichž náplň byla rozmanitá i když tehdy musela naplňovat a řídit se směrnicemi poplatnými politickému klimatu

1964 - 1975 - Nepříznivá epocha - útlum a stagnace

Tuto situaci přinesly neshody ve výboru. Rezignace zakládajícího předsedy p. Hyngára vyvolala značný odliv členů. Byly i další příčiny - změny životního stylu (zahrádky, chalpaření, auta), k zápornému vývoji přispěla i politická situace (1969-normalizace) - jen 9 osob. Zůstali jen zanícení a odhodlaní turisté. Přesto turistika nebyla zanedbávána - pěší výlety, pobyty a prosazovala se vodácká a lyžařská turistika.

1976 - 1990 - Období zvratu - všestraně bohatá aktivita

V rámci TJ náš OT patřil mezi oddíly nejhorší, proto došlo k projednávání této situace s činiteli hlavního výboru s cílem dosažení nápravy - následoval nárůst členů převážně z řad zaměstnanců chemičky (do této doby nebyl členem žádný pracovník SCHZ!). Členem výboru se stal pan Arnošt JOHANOVSKÝ, který se stal spojovacím článkem. Velmi výrazně napomohl rozvoji odboru - došlo k zásadním rozhodnutím - převzetí chaty na Lovoši a vybudování elektropřípojky na chatu. Do turistického dění se zapojila většina členů, rozšířila se pestrost přesunových prostředků, následovaly autobusové zájezdy po naší vlasti do ciziny. Pro vyspělé a pokročilé turisty se naskytla možnost plnění podmínek zápočtových cest, účast na orientačních závodech. Od roku 1980 se pořádá turistický pochod " Jarní putování okolím Lovoše ". Turistická aktivita vrcholila v letech 1988 - 1989 s objemem kilometráže cca 14 000 Km (na ZC 5200, vodáci 3600, lyže 2000, pěší 3200). Vedení odboru turistiky ( Johanovský, Bláha ) nebyl lhostejný osud chaty na Lovoši (1975 - 1978 byla uzavřena). Bylo vyvoláno jednání s HV. Bylo dosaženo předání chaty na TJ a péče byla svěřena odboru. Následovala několika roční rekonstrukce (1978 - 1981) za výrazné podpory podniku Sehceza Lovosice, jak z řad odborníků, řemeslníků i včetně hmotného zajišťování. Z podnětu Arnošta Johanovského a po projednání s HV TJ byla realizována stavba elektropřípojky (1982 - 1983). Uvedena do provozu pak byla v prosinci 1983. Tento 15 letý časový úsek byl pro vedení a všechny členy pro zvládnutí úkolů nejnáročnější. Bylo vykonáno mimořádně významné dílo, které dodnes přináší ispokojení a prospěch klubu na němž se podíleli tehdejší předsedové pan Rostislav Letoš a ing. Alois Pleskot.

1990 - dále - Osamostatnění - vznik Klubu Českých Turistů Lovosice

Demokratisační proces se po sametové revoluci projevil i v turistice, byl celostátně obnoven KČT. Náš odbor se přihlásil k registraci na ústředí KČT a přihláška nám byla vyřízena 12. 9. 1990 pod evidenčním číslem našeho KČT 37002. Rozchod s TJ Secheza byl bezproblémový, náš požadavek k převzetí chaty byl splněn a došlo k uzavření hosp. smlouvy o bezplatném přechodu vlastnictví 2. 9. 1991. Provoz chaty v naší režii byl zahájen dnem 1. května 1991 a byl zajišťován brigádnicky našimi členy, kterých se vystřídalo několik (Kubátová, Hriň a další). Turistická aktivita vykazovala určitý pokles proti dřívějším výsledkům. Příčiny - stárnutí členů, úvazky na provoz chaty, rozptyl zájmů členů. Účast na pěších výletech vykazují senioři, daří se lyžařské turistice , také zájezdy autobusem s dlouhodobými pobyty. Naší snahou všech členů klubu a jeho vedení je zajišťování prosperity klubu ve všech směrech (vlastní turistika, práce výboru, klubový společenský život), tak aby náš klub byl i v budoucnosti přínosem a zároveň přispěl k rozvoji turistiky v našem regionu.