V sobotu 18. ledna 2020 se v hotelu Lev konala výroční členská schůze KČT Lovosice, na které završil výbor KČT svůj čtyřletý mandát. Jednání vedl PharmDr František Stáně. Přivítal účastníky schůze a jmenovitě také delegáta Oblasního výboru KČT pana Bc. Richarda Vecha. Po úvodních ceremoniích volební schůze vyzval předsedkyni Klubu paní Milenu Šiklovou k hodnocení sezóny 2019. Ta ve svém projevu shrnula pestrou činnost klubu v roce 2019, poděkovala organizátorům akcí a vyzdvihla aktivitu Tomíků a tzv. „střeďáků“. Poté vystoupila paní Marie Vodičková se zprávou o hospodaření Klubu. Ing. Marie Klitschová přednesla zprávu revizní komise. Činností tzv. „střeďáků“ se pochlubila paní Marie Zalabáková a ve své zprávě složili účty také vedoucí TOM.
 
V diskusi  promluvil delegát OV KČT pan Bc Vech o práci  OV KČT v oblasti propagace a také vyzdvihl aktivitu členů Lovosických turistů. Hovořilo se o připravované rekonstrukci chaty na Lovoši a o spolupráci s bavorskými turisty. Ing. Lukáš Verner pozval účastníky na akce Klubu železničních cestovatelů. PharmDr František Stáně seznámil účastníky s plánem práce na rok 2020. Ing Obruba hovořil o akci Lávka přes Labe. Významným tématem diskuse byla údržba turistických cest.
 
Členské  schůze se zúčastnilo 65 členů (61%), tj. schůze byla usnášení schopná. Pro další pracovní období byli do výboru KČT Lovosice zvoleni PharmDr František Stáně, ing. Miloš Vodička, Ing. Vlaďka Pospíšilová, Jitka Lízlová, Erika Trefná, Marie Vodičková, Jan Schejbal a do revizní komise ing. Klitschová a Jana Klikarová. Členská schůze pak schválila přednesené zprávy o činnosti, delegáty na konferenci OV severočeského kraje, rozpočet, výši členských příspěvků a plán práce 2020. Závěrečným bodem jednání bylo poděkování odstupující předsedkyni paní Mileně Šiklové a panu Čestmíru Janatovi za dlouholetou úspěšnou činnost v Klubu českých turistů.